Opprydding i spredt avløp

Re kommune vedtok i kommunestyremøte 13.06.2017 "Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra spredt bebyggelse" (klikk her for innsyn i saken).
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 09.09.2019

Hva er spredt avløp?

Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
 

Hva betyr dette for deg?

Per 1. januar 2017 var det 1.510 registrerte private avløpsanlegg i Re kommune, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kun ca. 340 av disse anleggene tilfredsstiller dagens miljøkrav. Anlegg som ikke oppfyller kravene må skiftes ut eller oppgraderes i løpet av 5-8 år. 

I årene framover vil det bli sendt ut varsel og pålegg til de som ikke har godkjent renseløsning for sine bygninger i dag, for det meste direkte utslipp fra slamavskillere (septiktanker), om at de må få på plass en godkjent avløpsløsning. For noen vil dette innebære at du pålegges å tilknytte deg kommunalt avløpsnett, mens andre vil pålegges oppgradering/utskifting av privat avløpsanlegg. Dette vil skje områdevis i Re og du vil få informasjonsbrev og invitasjon til møte når det nærmer seg ditt område. I pålegget får du en frist for når bygningen(e) skal ha godkjent renseløsning og du som anleggseier må bekoste dette.

Hvis det er behov eller ønske om å bytte ut avløpsanlegget før du har fått varsel og pålegg fra kommunen kan du søke kommunen om utslippstillatelse.


Husk å søke om tillatelse!

Ved arbeid på private avløpsanlegg må det søkes tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Du finner mer informasjon om hvordan du søker i lenken nedenfor.

Hva koster det?

Hvor mye det koster vil variere mellom de enkelte husstander. Avgjørende faktorer vil blant annet være om tilkobling til kommunalt nett er mulig eller ei, grunnforhold på din eiendom, hva slags type løsning man velger, m.m.
 

Hva er problemet med spredt avløp?

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster ved kysten og i innlandet. De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagen miljøkrav.

Sanitært avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer og sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker og vann. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og som drikkevann. Tarmbakterier fra varmblodige mennesker og dyr kan føre til meget alvorlige og livstruende sykdommer.

Et kloakkrenseanlegg må rense minst 90 % av fosforet og de organiske stoffene, samt minst 99 % bakterier og virus, ved utslipp til lokale resipienter som benyttes til bading. Kommunen vil sette enda strengere rensekrav dersom det er fare for at utslippet kan forurense drikkevannskilder.
 

Forskrift og veileder

Kommunens lokale forskrift gjelder fra 13.06.2017 og kan leses i lenken under.

Det er også utarbeidet en veileder til den lokale forskriften som du finner nedenfor. I denne finner du blant annet forklaringer på ord og utrykk, m.m.

Her kan du lese den sentrale forurensningsforskriften kapittel 12 (kommunens lokale forskrift erstatter § 12-7 til § 12-13).

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart