Opprydding i spredt avløp

Re kommune vedtok i kommunestyremøte 13.06.2017 "Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra spredt bebyggelse" (klikk her for innsyn i saken).
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 31.05.2019

Hva er spredt avløp?

Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
 

Hva betyr dette for deg?

Per 1. januar 2017 var det 1.510 registrerte private avløpsanlegg i Re kommune, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kun ca. 340 av disse anleggene tilfredsstiller dagens miljøkrav. Anlegg som ikke oppfyller kravene må skiftes ut eller oppgraderes i løpet av 5-8 år. Dersom du har et avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller kravene nevnt nedenfor vil du pålegges å rette opp dette. For noen vil dette innebære at du pålegges å tilknytte deg kommunalt avløpsnett, mens andre vil pålegges oppføring / opprusting av privat avløpsanlegg.

Re kommune vil i samarbeid med Tønsberg kommune utarbeide framdriftsplaner og planlegge informasjonstiltak. Når vi har kartlagt mulige løsninger for ulike områder i kommunen, vil du få informasjon om hvilke løsninger som er aktuelle for deg. Det vil blant annet bli lagt opp til informasjonsmøter i ulike deler av kommunen, for å orientere innbyggere om hvilke tiltak som må gjennomføres. Vi bistår gjerne med råd og veiledning for de som berøres.


Husk å søke om tillatelse!

Ved arbeid på private avløpsanlegg må det søkes tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Du finner mer informasjon om hvordan du søker i lenken nedenfor.

Hva koster det?

Hvor mye det koster vil variere mellom de enkelte husstander. Avgjørende faktorer vil blant annet være om tilkobling til kommunalt nett er mulig eller ei, grunnforhold på din eiendom, hva slags type løsning man velger, m.m.
 

Hva er problemet med spredt avløp?

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster ved kysten og i innlandet. De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagen miljøkrav.

Sanitært avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer og sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker og vann. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og som drikkevann. Tarmbakterier fra varmblodige mennesker og dyr kan føre til meget alvorlige og livstruende sykdommer.

Et kloakkrenseanlegg må rense minst 90 % av fosforet og de organiske stoffene, samt minst 99 % bakterier og virus, ved utslipp til lokale resipienter som benyttes til bading. Kommunen vil sette enda strengere rensekrav dersom det er fare for at utslippet kan forurense drikkevannskilder.
 

Forskrift og veileder

Forskriften gjelder fra 13.06.2017 og kan leses i lenken under.

Det er også utarbeidet en veileder til forskriften som du finner nedenfor. I denne finner du blant annet forklaringer på ord og utrykk, m.m.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart