Botilbud for funksjonshemmede

Botilbudet skal bidra til at tjenestemottaker får mulighet til å leve og bo selvstendig, med innflytelse over eget liv. Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.06.2017

Hva inneholder tjenesten?

 • Bemannet bolig for deg som er over 18 år, og som har en psykisk og /eller fysisk funksjonshemming.
 • Bistand i boligen tilpasses den enkeltes funksjonsnivå.
 • Hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

34 samlokaliserte leiligheter, fysisk beliggende på Brår og i Olgar Dahls vei.


Hvem kan få tjenesten?

For å kunne få tjenesten må du oppfylle følgende krav:

 • Du trenger tilsyn og oppfølging igjennom døgnet.
 • Du trenger bistand i daglivets gjøremål.
 • Du må være over 18 år.
 • Du har en psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, og har omfattende omsorgsbehov som gjør deg avhengig av bemannet bolig for ivaretakelse av helsen og daglige gjøremål.


Hva kan du forvente av oss?

 • Du blir trygt ivaretatt og vi har døgnbemanning.
 • Du får mulighet til ro og et skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv.
 • Du får mulighet til samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktiviteter. Endres ditt behov, og du ikke lenger nyttiggjør deg av boligen kan kommunen gjøre en faglig vurdering i forhold til annet egnet botilbud til deg.


Hva forventes av deg?

 • Du forteller oss hvilke behov du har.
 • Du gir tilbakemelding til oss om hva du opplever som viktig for deg.
 • Dersom du har behov for det, oppnevnes en verge.
 • Du er i dialog og samarbeid med personalet, og ved innflytting så har du akseptert en samarbeidsavtale om bistand og tilsyn fra personalet. 


Hva koster tjenesten?

Det blir inngått leieavtale med husleie til kommunen etter husleieloven. Det er også egenandel for praktisk bistand i hjemmet.


Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Re kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

Klikk her for å lese mer om søknadsprosessen og laste ned søknadsskjema.


Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

Klikk her for å lese mer om klageadgang knyttet til helsehjelp.

 

Kontaktinfo

Henvendelser vedr. tjenesten, søknad og tildeling

Tjenestekontoret:
Tlf. 993 23 000
E-post: postmottak@re.kommune.no

Henvendelser til virksomheten

Sentralbord psykisk helse- og miljøarbeid:
Tlf. 33 06 54 10

Åpningstider

Sekretær / sentralbord
psykisk helse- og miljøarbeid:

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Harald Heggestadsvei 4 (Brårsenteret)
3174 Revetal

Kart