Nettbaserte karttjenster

I landbruket trengs kart i forbindelse med KSL, miljøplan, som vedlegg til søknader om regionalt miljøtilskudd, som dokumentasjon ved stedfesting av planting og ungskogpleie i skog m.m. Internett gir tilgang til gode karttjenester.  Kvaliteten på utskrift av kartene avhenger av hvor god printer den enkelte har.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 12.06.2019

Kartportalen for 12 kommunesamarbeidet i Vestfold - Vestfoldkart

Denne karttjenesten er tilgjengelig for alle og er ikke passordbeskyttet. Tjenesten inneholder en rekke forskjellige typer temakart og kan vise eiendomsgrenser. Spesielt interessant for landbruket er kart som viser markslag, erosjonsrisiko, dyrkningsklasser og registrerte kulturminner. Flybildene er fra juni 2007. Kartene kan brukes til samme formål som gårdskart på nett (se nedenfor), men har i tillegg et bredere anvendelsesområde. Det finnes blant annet standardkart for utskrift i forbindelse med byggesaker. Hvilke elementer som kan vises i kartene avhenger av målestokken. Kartene oppdateres løpende etter hvert som det skjer endringer i datakildene for kartene. 


Gårdskart på nett

Karttjenesten tilbys av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Gårdskart er et kart som viser arealresurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Dataene oppdateres fortløpende etter hvert som det skjer endringer i datakildene for kartene.

Gårdskart finner du på nettsiden til NIBIO, og du får tilgang til kart over din egen eiendom.

Typer gårdskart: Markslagskart, erosjonskart og flybilde.


Miljødirektoratets Naturbase

Naturbase inneholder blant annet informasjon om registrerte naturtyper og arter som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen og kulturlandskaper med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier. Mye av den informasjonen som ligger i disse kartene er ikke tilgjengelig via de ovenfor nevnte kartene. Naturbasen er tilgjengelig for alle og er ikke passordbeskyttet.


Kilden

Database med mange forskjellige typer inforasjon knyttet til kart. Inneholder blant annet miljøregistreringer i skog (MIS).

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Kommunehuset:
Man - fre: 08.00-15.40 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.30 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Re kommune
Landbruk
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart