Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

På PP-kontoret kan foreldre og andre søke råd i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 02.01.2018

Hva er et Pedagogisk-psykologisk kontor?

Foruten førskolebarn og grunnskolebarn, omfatter også tjenesten voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område. PPT skal bidra til at barn, ungdom og voksne med særskilte behov får opplæring i samsvar med sine evner og forutsetninger.

PPT skal i samarbeid med andre instanser i kommunen legge vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge.


Hva jobber vi med?

Språk-/ talevansker, tidlige utviklingsforstyrrelser, funksjonshemninger av ulike slag,  oppdragelsesspørsmål, skolefaglige problemer, klassemiljø,  sosiale / emosjonelle problemer som mobbing, angst, uro og familieproblemer.

PPT skal, som kommunens sakkyndige instans, vurdere behov for spesialpedagogiske tiltak og gi råd om organisering, innhold og omfang av tiltakene (Opplæringsloven § 4, § 5-1 og § 5-7). De fleste støttetiltakene i skolen dreier seg om ordinær tilpasset undervisning, som alle har krav på.


Hvordan arbeider vi på PP-kontoret?

Fagpersonalet har jevnlig kontakt med skoler og barnehager i distriktet. Samtaler med pedagoger og foreldre er en viktig del av kontorets arbeid.

PPTs målsetting er å gjøre skolene og barnehagene bedre i stand til selv å ivareta barn med ulike behov. Når barn utredes av PPT for ulike vansker, brukes god tid til samtale / lek i tillegg til at det ofte gjennomføres prøver av ulike slag sammen med barnet. Noe ganger gjøres dette arbeidet i skole og barnehage, andre ganger på PP-kontoret. Av og til treffer fagpersonalet barnet og familien i hjemmet.


Hvem kan kontakte PPT?

Hvem som helst kan kontakte PPT. Ofte kontaktes kontoret gjennom barnehage og skole som vi har faste samarbeidsmøter med.

Foreldre skal ha gitt skriftlig samtykke dersom henvisningen gjelder enkeltbarn. For foreldre er PPT en frivillig tjeneste.

Mange foreldre henvender seg også direkte til PPT. Det er mulig å få en samtale på PP-kontoret uten at saken er henvist (prehenvisningssamtale). Nærmere informasjon finner dere i link nederst på siden.

Barn / ungdom kan også henvende seg direkte.

PPT samarbeider mye med andre instanser. Foreldre skal ha gitt samtykke når andre instanser trekkes inn. Alle som arbeider ved PPT har taushetsplikt.

Tjenestene er gratis.


Skjemaer


Ansatte ved PPT

Ansatte ved PPT
NavnE-postadresseTlf.
Sekretær / sentralbord33 50 44 47
Heidi Dickinsonheidi.dickinson@re.kommune.no994 87 403
Grete Kirkerudgrete.kirkerud@re.kommune.no480 38 672
Andreas L. Withandreas.with@re.kommune.no480 77 547
Anne Sofie F. Bueanne.bue@re.kommune.no480 52 829
Magnhild E. Monstadmagnhild.monstad@re.kommune.no481 27 806
Ellen Dittmann-Monsenellen.dittmann-monsen@re.kommune.no481 19 579

Kontaktinfo

Virksomhetsleder
E-post: Heidi Dickinson
Tlf: 994 87 403

Sekretær PPT
Tlf. 33 50 44 47

Sentralbord Re kommune
Tlf: 33 06 10 00

Åpningstider

Man - fre: 08.00-15.30

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart