Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for de neste fire årene ble presentert for kommunestyrets medlemmer 14. november. Her kan du lese noen av hovedmomentene i budsjettet for 2018 og lese budsjettforslaget i sin helhet.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.11.2017

Budsjettforslaget i sin helhet

Formannskapet og kommunestyret skal behandle budsjettet henholdsvis 23.11. og 12.12.2017.


Nye behov / tiltak

Regjeringens økonomiske opplegg for kommunesektoren for 2018 ga Re kommune større utfordringer enn det som var forventet i forrige økonomiplan. I tillegg er det en rekke nye behov som er innarbeidet i forslaget til budsjett.

I 2017 har det vært en ekstern gjennomgang av tjenestene innen Helse og omsorg (helsehuset), Psykisk helse og miljøarbeid (Brårsenteret) og Ressurssenteret for barn og unge (Vestjordet). Det er foretatt og forutsatt til dels store endringer innenfor disse tjenesteområdene for å løse nye behov. Endring av arbeidsmetoder og bedre planlegging og organisering av arbeidoppgavene er hovedgrepene som har gitt muligheter for omdisponeringer.

Det er dessuten innarbeidet nye tiltak hvor det har vært nødvendig å øke bevilgningene for å følge opp tidligere vedtak eller som følge av økte lovpålagte tjenester. Dette gjelder blant annet:

 • Nytt enkelttiltak innen demensomsorg, økning med kr. 4 mill. i 2018
 • Ny legevakt med plasser for øyeblikkelig hjelp og legevaktbil, økning med kr. 1 mill. fordelt på 2018 og 2019. Interkommunal legevakt på Kjelle skal etter planen tas i bruk 01.03.2018
 • Økt satsing på IKT gjennom nytt interkommunalt selskap, Jarlsberg IKT
 • Nytt botilbud bemannende boliger til personer over 18 år med funksjonshemminger, planlegging i 2018 – oppstart bygging i 2019, anslått kostnad på kr. 6 mill. i 2021
 • Vann og avløpssektoren styrkes med 1,4 årsverk bl.a. for å følge krav om fjerning av ubehandlede avløp spredt omkring i kommunen
 • Kommunens festeavgift til Opplysningsvesenets fond for Brekkeåsen øker med kr. 0,75 mill. over 2 år
 • Oppfølging av en årlig plan om kr. 1 mill. til driftsvedlikehold i de bevaringsverdige kirkene
 • Bevilge ekstra til de private barnehagene til en lovpålagt minstebemanning
 • Økt samarbeid / integrasjon med Tønsberg kommune innen bl.a tekniske tjenester og flyktningearbeid.

Det er også funnet plass til noen svært ønskelige tiltak:

 • Økt ressurs til jordmortjenester
 • Leie av nye lokaler til bibliotek på Revetal (fra 2019), kr. 1,1 mill.
 • Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier gjennom Re


Investeringer

Det er foreslått investeringstiltak på ca. kr. 50 mill. i 2018. Investeringene reduseres betraktelig i 2019 – 21. Av investeringer som er lagt inn i budsjett for 2018 nevnes:

 • Fullføring av utbyggingsprosjektet ungdomsskole, dvs. flerbrukshall og rehabilitering av svømmehall
 • Utbygging av Skjeggestadåsen barnehage, drift av 1,5 base fra 01.08.2019
 • Nytt gulv i Vålehallen
 • Div. tiltak for å bedre inneklima på Røråstoppen skole
 • Vognskjul / bod Brekkeåsen barnehage
 • Ny traktor til drift av kunstgressbaner
 • Inventar til nytt bibliotek
 • Ombygging helsehuset – utvidelse av seniorsenteret.
 • Avsatt midler til forprosjekt ungdomshus
 • Avsatt midler til forprosjekt utbygging Solerød barnehage
 • Utskifting til miljøvennlige gatelys
 • Trafikksikkerhetstiltak
 • Brannsikring og energitiltak i bygg
 • Modernisere og sikre vann og avløpsnettet som del av en plan frem til 2021.


Foreslåtte kutt / reduksjoner

For å innarbeide nye pålagte tiltak, nye prioriterte behov, og for å tilpasse driften etter reduserte inntekter fra staten, har rådmannen foreslått kutt / reduksjoner i driften. Blant annet gjelder dette:

 • Innsparing i sentraladministrasjon
 • Åpen barnehage avvikles
 • Barnehagene holdes stengt 4 uker om sommeren
 • Matombringing til 18 hjemmeboende avvikles
 • Antall plasser innen demensomsorgen reduseres fra 27 til 25
 • Stillinger med hovedvekt administrative oppgaver omgjøres til rene pleiestillinger
 • Eksternt kjøp av tjenester i psykisk helse og rusteam avsluttes og tilbudet gis i egenregi
 • Lederstillinger må dekke flere vakter i turnus
 • Reduksjon av vedlikehold av kommunale bygg - pga. nybygg, og noen år med stor aktivitet.
 • Barnetrygd medregnes igjen i utmåling av økonomisk sosialhjelp
 • Vakante stillinger på NAV besettes ikke i 2018
 • Innsparing på bevilgning til drift i kirkelig fellesråd

Det er ikke foreslått nye kutt i skolene.


Resultat

Budsjettet salderes med å bruke kr. 3,1 mill. fra bufferfondet. Bufferfondet vil med rådmannens forslag være på kr. 30,1 mill. ved utgangen av 2019.