Høringer ifbm. forskrifter for nye Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent en rekke forslag til forskrifter innenfor tekniske område. Disse forskriftene legges nå ut på høring.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 05.09.2019

Hvor finner du høringene?

Tønsberg kommune, Bydrift, har følgende forskrifter til offentlig høring på Tønsberg kommunes hjemmeside: 

 • Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg m.v, Tønsberg kommune
 • Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket
 • Forskrift for husholdningsavfall
 • Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall
 • Forskrift om graving i kommunal vei
 • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
 • Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett
 • Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende
 • Forskrift om anløpsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde
 • Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Tønsberg kommune
 • Forskrift om bruk og orden i havner og farvann, Tønsberg kommune

Kontaktperson(er) for den enkelte forskrift er oppgitt i høringsnotatene.


Hvordan sender du inn høringssvar?

Høringssvar skal avgis digitalt under den enkelte forskrift som ligger på Tønsberg kommunes hjemmeside.


Frist for høringssvar:

Høringsfristen for alle forskriftene er 01.11.2019