Godt regnskapsresultat for 2016

Økonomiplanen for 2017-2020 som ble vedtatt i desember hadde forutsatt et overskudd i 2016 på 12 mill. kr. Regnskapet for 2016 er nå avsluttet fra administrasjonens side og oversendt revisor. Regnskapet viser et mindreforbruk / overskudd på 26,3 mill. kr.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 22.02.2017

Netto driftsresultat (før bruk av fond / avsetning fond) utgjør 30,4 mill. kr. eller 4,4 % av driftsinntektene. Hovedårsakene er knyttet til økt skatteinngang, meravkastning finans, lavere pensjonsutgifter og mindreforbruk i virksomhetene. Resultatet gir et godt utgangspunkt for å kunne levere gode tjenester i årene som kommer.

Takk til alle ledere, medarbeidere og til folkevalgte for arbeidet som ligger til grunn for dette gode resultatet!


Regnskapsdokumentet i sin helhet vil presenteres når det er godkjent av revisor.