Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie - kriterier og ventelister

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie- kriterier og ventelister for Re kommune er nå lagt ut til høring.

Høringsfrist: 08.05.2017
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 02.05.2017

Hvordan sende inn innspill?

Innspill til forslag til forskrift må sendes inn senest 08.05.2017. Innspill sendes pr. e-post til postmottak@re.kommune.no eller pr. post til:

Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal


Dokumenter


Videre saksgang og tidspunkt for ikrafttredelse

Forslaget til ny lokal forskrift er nå lagt ut til høring med frist for tilbakemelding 08.05.2017.

Det fremmes deretter sak til  hovedutvalget for Helse, oppvekst og velferd og kommunestyret 13.06.2017.

Den nye forskriften skal ha virkning fra 01.07.2017.


Bakgrunn for forskriften

Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem mm. som trer i kraft 1. januar 2017. Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Lovendringen gjør det klart at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen er etter lovendringen forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. Hensikten med slike kriterier er å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.


Hva reguleres av forskriften?

Forskriften skal regulere at søkere til langtidsopphold sykehjem og til plass i boform med heldøgns omsorg og pleie, har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens venteliste. Dette gjelder de pasienter og brukere som tilfredsstiller kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass. Kommunens forskrift skal også inneholde bestemmelser om hvordan kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på venteliste.

Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester. De må etter lovendringen være tydelige overfor egne innbyggere på hvilke tjenester som pasienter og brukere kan forvente i egen kommune. Retten til vedtak skal gi trygghet for at vedkommendes behov er sett og at et tilbud om sykehjemsplass  eller bolig med heldøgns omsorg og pleie   er der nå behovet oppstår.

Forslaget er utarbeidet av på bakgrunn forskrift for sykehjem mv FOR-1988-11-14-932, erfaringer, gjennomgang av KPMG og høringsforslag fra Tønsberg kommune.