Viktig melding

Hvordan søke om tillatelse til arbeid på private avløpsanlegg?

Mange eiendommer er tilknyttet det kommunale ledningsnettet, og betaler avløpsgebyr. De eiendommene som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett har egne, private avløpsanlegg (renseanlegg, ledningsnett og utslipp). Ved arbeid på private avløpsanlegg må du søke tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 21.08.2019

Aktuelt lovverk:

Ved oppgradering eller utskiftning av private avløpsanlegg, for eksempel ved oppgradering av avløpsanlegget fra slamavskiller(septiktank) til godkjent renseanlegg, er det både søknadspliktig etter

 • forurensningsforskriften § 12-3 (tillatelse til utslipp)
 • plan- og bygningsloven §§ 20-1 bokstav a eller b og 20-3 (etablering eller utskifting av anlegget)


Søknad etter forurensningsforskriften

Sammen med søknaden må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Beskrivelse av renseløsning
 • Kart med plassering av hele avløpsanlegget og berørte brukerinteresser (drikkevannskilder, badevann, fiske, rekreasjon etc)
 • Navn på fagkyndig som har bistått med valg av renseløsning
 • Eventuelt nabovarsel
 • Serviceavtale


Søknad etter plan- og bygningsloven

Søknad etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-3, må sendes inn av en ansvarlig søker som er et foretak med nødvendig kompetanse til å sende inn søknad om etablering eller utskiftning av avløpsanlegg.  Ansvarlig søker skal sørge for at byggesøknaden er komplett, og er bindeleddet mellom deg som tiltakshaver og oss i kommunen. Direktoratet for Byggkvalitet har en oversikt over foretak med sentral godkjenning som kan være til hjelp. 


Hva skal søknaden inneholde?

 • Riktig søknadsskjema.
 • Erklæring(er) om ansvarsrett (prosjekterende og utførende).
 • Gjennomføringsplan.
 • Eventuelt en redegjørelse som forklarer tiltaket litt nærmere.
 • Nabovarslingsskjemaer og kvitteringsliste.
 • Eventuelle merknader/protester fra naboer med dine eller søker sine kommentarer til.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000.
 • Eventuelt et skriftlig nabosamtykke med tanke på plasseringen av et byggetiltak.
 • Tegninger av byggetiltaket.
 • Eventuelt søknad om dispensasjon eller annen relevant dokumentasjon.

Søknadskjemaer kan du finne på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.


Søknad etter begge regelverk skal sendes til byggesaksavdelingen i Tønsberg, postmottak@tonsberg.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Nyheter fra Re kommune

 • 13.11.2019 Vi vil høre fra deg!
  Nye Tønsberg kommune oppfordrer innbyggere, næringsliv, foreninger og andre til å svare på en spørreundersøkelse om kommunens kommunikasjonsarbeid.
 • 12.11.2019 Åpen høring om budsjettforslaget
  Ordfører inviterer til åpen høring på rådhuset i Tønsberg mandag 18. november klokken 17.00. Her kan lag, organisasjoner og foreninger legge frem sine synspunkter på budsjettforslaget til politikerne i økonomiplanutvalget (tverrpolitisk drøftingsorgan for budsjett / økonomiplan).
 • 08.11.2019 Til leverandører og kontraktspartnere til Re og Tønsberg kommuner
  Kommunene Re og Tønsberg slås sammen fra 01.01.2020. Navnet på ny kommune er Tønsberg kommune og nytt kommunenummer er 3803. Avtaler og kontrakter videreføres med nye Tønsberg kommune som kontraktspartner.
Login for redigering